Christian Ditlev Reventlow

Christian Ditlev ReventlowChristian Ditlev Reventlow blev født i 1748 og døde i 1827.

Dansk statsmand, godsejer og lensgreve. I 1763-71 studerede grevesønnen Reventlow i udlandet. Efter sin hjemkomst bestred han en længere række betydningsfulde embeder indenfor handels-, told- og bankvæsen. Efter statskuppet i 1784, hvor Christian 7.s søn, den senere Frederik 6., blev optaget i statsrådet som kronprinsregent for sin sindssyge far, blev Reventlow præsident for det daværende finansministerium, Rentekammeret. I perioden 1797-1827 var han medlem af konseillet.

Reventlow havde tre politiske mål: Landboreformer, bøndernes økonomiske og personlige frihed samt folkeoplysning, og som medlem af Den store Landbokommission 1786 var Reventlow, sammen med broderen Ditlev, Andreas Peter Bernstorff og Christian Colbjørnsen, en af hovedmændene bag udformningen af den landboreformlovgivning der førte til stavnsbåndets ophævelse i 1788. Fra 1789 var Reventlow ledende medlem af den skolekommission, der forberedte 1814-skoleloven, og medvirkede aktivt i oprettelsen af lærerseminarier. Indenfor skovdrift med var Reventlow foregangsmand og iniativtager til fredskovsforordningen af 1805.

På sine egne godser praktiserede Reventlow sine politiske ideer længe før de blev til love – han oprettede skoler, afløste hoveri og indførte moderne driftsmetoder på sine godser.

Reventlows kritiske holdning til Frederik 6.s udenrigspolitik og økonomiske politik, der førte til krigen mod England og efterfølgende statsbankerot, bragte ham i stigende modsætning til kongen, hvis kabinetsstyre han misbilligede. I 1813 forlod Reventlow statstjenesten i protest mod forordningen om statsbankerotten, men forblev formelt medlem af konseillet – dog uden at deltage i møderne.

Den 65-årige Reventlow trak sig tilbage til sine godser på Lolland, hvor han lod opføre herregården Pederstrups hovedbygning.

   
     

best choice is to buy adipex here.